جستجو کردن

بالن اینفلیتور قلبی برند Sahand ایران

توضیحات

دستگاه 440HF شرکت Infomed سوئیس نوعی دستگاه تصفیه خون برون پیکری می باشد که قابلیت انجام پروسه درمانی CRRT و پالسما تراپی را همزمان در یک پکیج ارائه می دهد.
طیف گسترده جریان خون در این دستگاه امکان درمان از کودکان باالی 5 کیلوگرم تا بزرگساالن را فراهم می آورد. موارد استفاده این دستگاه در درمان اختالالت حیاتی عمده از جمله احتباس مایعات، نارسایی حاد کلیه AKI، Rabdomyolysis، اسیدوز الکتیکی، نارسایی احتقانی قلبی CHF، اختالالت خود ایمنی، پیوند اعضا، افزایش کلسترول و نارسایی ارگان ها در Sepsis می باشد.
کماکان عمده ترین مورد استفاده این دستگاه در بیماران با ناپایداری هموداینامیک می باشد. الزم به ذکر است تمامی روش های تصفیه خون (هموپرفیوژن) توسط این دستگاه قابلیت انجام دارد.

با استفاده از ست های اسمبل شده شرکتی، دستگاه با سرعت و راحتی بیشتری قابل استفاده است.
رنج های متفاوت فیلتر این امکان را فراهم میسازد که برای بیماران با وزن هاو سن های متفاوت قابل استفاده باشد.
هرآنچه که شما برای یک درمان نیاز دارید در یک ست قرار داده شده است از جمله: فیلتر، جاذب، بگ هیتر، ست از پیش اسمبل شده و کیسه های مایعات دفعی.

جریان ها

وزنه ها

پمپ سرنگ

ابعاد و وزن

سنسورها

کاربری

کاربری

گرم کننده

Slow continuous Ultrafiltration

SCUF

Continuous Veno-Venous Hemofiltration

CVVH

High Volume HemoFilteration

HVHF

Continuous Veno-Venous HemoDialysis

CVVHD

Slow Extended Daily Dialysis همانند CVVHD، اما با جریان خون و شدت دیالیز باالتر، درنتیجه درمان درزمان کوتاه تری انجام خواهد شد (6-12/24 ساعت به جای 24/24 ساعت)

SLEDD

Continuous Veno-Venous HemoDiaFilteration ترکیبی از CVVH و C

CVVHDF

Hemoperfusion

HP

Therapeutic Plasma Exchenge

TPE

Double Filtration Plasma Pheresis

DFPP

Coupled Plasma Filteration Adsorption

CPFA

Plasma Perfusion

PP