راه حل کیتوتک

شرکت کیتوتک به عنوان یک مرکز تحقیقاتی با هدف اصلی بررسی خواص بیوپلیمرهای دریایی تأسیس شد که نتایج مطالعات، پتانسیل گسترده آن ها را برای کاربرد در محصولات پزشکی روشن می کند