محصولات

ترمیم زخم یک فرآیند پیچیده برای بازسازی بافت‌های مختلف درگیر در زخم است که نیاز به عملکرد سلول‌ها و آنزیم‌های مختلف دارد. محصولات ترمیم زخم کیتوتک، پانسمان‌های بیو اکتیو پیشرفته‌ای هستند که فاکتورهای مؤثر در ترمیم زخم را فعال می‌کنند از ابتدا تا انتهای مراحل ترمیم زخم و مدیریت اسکار را پوشش می‌دهند.
پانسمان‌های بیواکتیو کیتوتک، با سه رویکرد سبب فعال شدن زخم و افزایش سرعت ترمیم زخم با کمترین میزان بافت اسکار می‌شوند :
1- تسریع فاز التهابی به عنوان اولین مرحله ترمیم زخم با فعال کردن و تجمع سلول های ایمنی و فاکتورهای موثر در ترمیم زخم
2- کاهش70 درصدی طول درمان با حفظ رطوبت بهینه
3- ایجاد پوشش آنتی باکتریال روی زخم و تسریع ترمیم زخم با پیشگیری از عفونت.