جستجو کردن

دستگاه CRRT برند Infomed سوئیس

کاهش کار اپراتور به واسطه ی پمپ اضافی و سیستم وزنه ها
قابلیت اتصال به سایر دستگاه ها مانند CPB و ECMO با ست فشار V/A اضافی
کاهش اثرات جانبی تعویض پالسما با Filteration Double
افزایش فیلتراسیون با روش دکتر Branger با شستشو
جداسازی بیمار از دستگاه برای مدتی و اتصال دوباره آن با روش چرخش دوباره (مریض فرضی)
ایجاد آرامش بیشتر برای شما و مریض شما با روش تک سوزنه
کنترل سایتوکین ها و وضعیت التهابی با روش C

توضیحات

دستگاه 440HF شرکت Infomed سوئیس نوعی دستگاه تصفیه خون برون پیکری می باشد که قابلیت انجام پروسه درمانی CRRT و پالسما تراپی را همزمان در یک پکیج ارائه می دهد.
طیف گسترده جریان خون در این دستگاه امکان درمان از کودکان باالی 5 کیلوگرم تا بزرگساالن را فراهم می آورد. موارد استفاده این دستگاه در درمان اختالالت حیاتی عمده از جمله احتباس مایعات، نارسایی حاد کلیه AKI، Rabdomyolysis، اسیدوز الکتیکی، نارسایی احتقانی قلبی CHF، اختالالت خود ایمنی، پیوند اعضا، افزایش کلسترول و نارسایی ارگان ها در Sepsis می باشد.
کماکان عمده ترین مورد استفاده این دستگاه در بیماران با ناپایداری هموداینامیک می باشد. الزم به ذکر است تمامی روش های تصفیه خون (هموپرفیوژن) توسط این دستگاه قابلیت انجام دارد.

مصرفی ها

با استفاده از ست های اسمبل شده شرکتی، دستگاه با سرعت و راحتی بیشتری قابل استفاده است.
رنج های متفاوت فیلتر این امکان را فراهم میسازد که برای بیماران با وزن هاو سن های متفاوت قابل استفاده باشد.
هرآنچه که شما برای یک درمان نیاز دارید در یک ست قرار داده شده است از جمله: فیلتر، جاذب، بگ هیتر، ست از پیش اسمبل شده و کیسه های مایعات دفعی.

CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy)

Slow continuous Ultrafiltration

SCUF

Continuous Veno-Venous Hemofiltration

CVVH

High Volume HemoFilteration

HVHF

Continuous Veno-Venous HemoDialysis

CVVHD

Slow Extended Daily Dialysis همانند CVVHD، اما با جریان خون و شدت دیالیز باالتر، درنتیجه درمان درزمان کوتاه تری انجام خواهد شد (6-12/24 ساعت به جای 24/24 ساعت)

SLEDD

Continuous Veno-Venous HemoDiaFilteration ترکیبی از CVVH و C

CVVHDF

Hemoperfusion

HP

Plasma-Therapy

Therapeutic Plasma Exchenge

TPE

Double Filtration Plasma Pheresis

DFPP

Coupled Plasma Filteration Adsorption

CPFA

Plasma Perfusion

PP

مشخصات فنی

جریان ها

وزنه ها

پمپ سرنگ

ابعاد و وزن

سنسورها

گرم کننده

کاربری